Commit 0819ced4 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Swedish translation updated by Nicklas Holm (#12809)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@11163 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent e7367fcd
......@@ -219,6 +219,7 @@ sv:
notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
notice_issue_update_conflict: Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det.
notice_account_deleted: Ditt konto har avslutats permanent.
notice_user_successful_create: "Användare %{id} skapad."
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
......@@ -239,6 +240,7 @@ sv:
error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
error_attachment_too_big: Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})
error_session_expired: "Din session har gått ut. Vänligen logga in nytt."
warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
......@@ -366,6 +368,10 @@ sv:
field_repository_is_default: Huvudarkiv
field_multiple: Flera värden
field_auth_source_ldap_filter: LDAP-filter
field_core_fields: Standardfält
field_timeout: "Timeout (i sekunder)"
field_board_parent: Förälderforum
field_private_notes: Privata anteckningar
setting_app_title: Applikationsrubrik
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......@@ -390,6 +396,7 @@ sv:
setting_autologin: Automatisk inloggning
setting_date_format: Datumformat
setting_time_format: Tidsformat
setting_cross_project_subtasks: Tillåt underaktiviteter mellan projekt
setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
......@@ -428,10 +435,16 @@ sv:
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
setting_session_lifetime: Maximal sessionslivslängd
setting_session_timeout: Tidsgräns för sessionsinaktivitet
setting_thumbnails_enabled: Visa miniatyrbilder av bilagor
setting_thumbnails_size: Storlek på miniatyrbilder (i pixlar)
setting_non_working_week_days: Lediga dagar
permission_add_project: Skapa projekt
permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
permission_edit_project: Ändra projekt
permission_close_project: Stänga / återöppna projektet
permission_select_project_modules: Välja projektmoduler
permission_manage_members: Hantera medlemmar
permission_manage_project_activities: Hantera projektaktiviteter
......@@ -446,6 +459,8 @@ sv:
permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
permission_view_private_notes: Visa privata anteckningar
permission_set_notes_private: Ställa in anteckningar som privata
permission_move_issues: Flytta ärenden
permission_delete_issues: Ta bort ärenden
permission_manage_public_queries: Hantera publika frågor
......@@ -678,6 +693,8 @@ sv:
label_not_equals: är inte
label_in_less_than: om mindre än
label_in_more_than: om mer än
label_in_the_next_days: under kommande
label_in_the_past_days: under föregående
label_greater_or_equal: '>='
label_less_or_equal: '<='
label_between: mellan
......@@ -687,6 +704,7 @@ sv:
label_yesterday: igår
label_this_week: denna vecka
label_last_week: senaste veckan
label_last_n_weeks: "senaste %{count} veckorna"
label_last_n_days: "senaste %{count} dagarna"
label_this_month: denna månad
label_last_month: senaste månaden
......@@ -697,6 +715,9 @@ sv:
label_ago: dagar sedan
label_contains: innehåller
label_not_contains: innehåller inte
label_any_issues_in_project: några ärenden i projektet
label_any_issues_not_in_project: några ärenden utanför projektet
label_no_issues_in_project: inga ärenden i projektet
label_day_plural: dagar
label_repository: Versionsarkiv
label_repository_new: Nytt versionsarkiv
......@@ -770,6 +791,8 @@ sv:
label_blocked_by: blockerad av
label_precedes: kommer före
label_follows: följer
label_copied_to: Kopierad till
label_copied_from: Kopierad från
label_end_to_start: slut till start
label_end_to_end: slut till slut
label_start_to_start: start till start
......@@ -883,9 +906,21 @@ sv:
label_child_revision: Barn
label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
label_copy_attachments: Kopiera bilagor
label_copy_subtasks: Kopiera underaktiviteter
label_item_position: "%{position}/%{count}"
label_completed_versions: Klara versioner
label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
label_session_expiration: Sessionsutgång
label_show_closed_projects: Visa stängda projekt
label_status_transitions: Statusövergångar
label_fields_permissions: Fältbehörigheter
label_readonly: Skrivskyddad
label_required: Nödvändig
label_attribute_of_project: Projektets %{name}
label_attribute_of_author: Författarens %{name}
label_attribute_of_assigned_to: Tilldelads %{name}
label_attribute_of_user: Användarens %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Målversionens %{name}
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
......@@ -933,14 +968,21 @@ sv:
button_quote: Citera
button_duplicate: Duplicera
button_show: Visa
button_hide: Göm
button_edit_section: Redigera denna sektion
button_export: Exportera
button_delete_my_account: Ta bort mitt konto
button_close: Stäng
button_reopen: Återöppna
status_active: aktiv
status_registered: registrerad
status_locked: låst
project_status_active: aktiv
project_status_closed: stängd
project_status_archived: arkiverad
version_status_open: öppen
version_status_locked: låst
version_status_closed: stängd
......@@ -1020,6 +1062,8 @@ sv:
text_issue_conflict_resolution_add_notes: Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar
text_issue_conflict_resolution_cancel: Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}
text_account_destroy_confirmation: "Är du säker att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att ut."
text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.
default_role_manager: Projektledare
default_role_developer: Utvecklare
......@@ -1065,52 +1109,9 @@ sv:
description_date_range_interval: Ange intervall genom att välja start- och slutdatum
description_date_from: Ange startdatum
description_date_to: Ange slutdatum
error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
setting_session_timeout: Session inactivity timeout
label_session_expiration: Session expiration
permission_close_project: Close / reopen the project
label_show_closed_projects: View closed projects
button_close: Close
button_reopen: Reopen
project_status_active: active
project_status_closed: closed
project_status_archived: archived
text_project_closed: This project is closed and read-only.
notice_user_successful_create: User %{id} created.
field_core_fields: Standard fields
field_timeout: Timeout (in seconds)
setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
label_status_transitions: Status transitions
label_fields_permissions: Fields permissions
label_readonly: Read-only
label_required: Required
text_repository_identifier_info: Ändast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.
field_board_parent: Parent forum
label_attribute_of_project: Project's %{name}
label_attribute_of_author: Author's %{name}
label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
label_copy_subtasks: Copy subtasks
label_copied_to: copied to
label_copied_from: copied from
label_any_issues_in_project: any issues in project
label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
field_private_notes: Private notes
permission_view_private_notes: View private notes
permission_set_notes_private: Set notes as private
label_no_issues_in_project: no issues in project
label_any: alla
label_last_n_weeks: last %{count} weeks
setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
label_cross_project_descendants: Med underprojekt
label_cross_project_tree: Med projektträd
label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
label_cross_project_system: Med alla projekt
button_hide: Hide
setting_non_working_week_days: Non-working days
label_in_the_next_days: in the next
label_in_the_past_days: in the past
label_attribute_of_user: User's %{name}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment