Commit 03905ad4 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Czech translation changed by Karel Pičman (#13391)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@11556 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent db18bd45
......@@ -192,8 +192,8 @@ cs:
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roly
error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roly(e)
error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roli
error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roli(e)
error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
......@@ -717,7 +717,7 @@ cs:
label_week: Týden
label_date_from: Od
label_date_to: Do
label_language_based: Podle výchozího jazyku
label_language_based: Podle výchozího jazyka
label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
label_send_test_email: Poslat testovací email
label_feeds_access_key: Přístupový klíč pro RSS
......@@ -739,9 +739,9 @@ cs:
label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
label_user_mail_option_none: "Žádné události"
label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
label_user_mail_option_only_assigned: "Jen pro všeci kterým sem přiřazen"
label_user_mail_option_only_owner: "Jen pro věci které vlastním"
label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
label_user_mail_option_only_assigned: "Jen pro věci, ke kterým sem přiřazen"
label_user_mail_option_only_owner: "Jen pro věci, které vlastním"
label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
......@@ -853,7 +853,7 @@ cs:
text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data ?
text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data?
text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
text_are_you_sure: Jste si jisti?
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment