GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

lv.yml 53.5 KB
Newer Older
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# translated by Dzintars Bergs (dzintars.bergs@gmail.com)

lv:
 direction: ltr
 date:
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
10

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
11 12
  day_names: [Svētdiena, Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena]
  abbr_day_names: [Sv, Pr, Ot, Tr, Ct, Pk, St]
13

14
  month_names: [~, Janv?ris, Febru?ris, Marts, Aprīlis , Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris]
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jūn, Jūl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
  order:
   - :day
   - :month
   - :year

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
   time: "%H:%M"
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
27 28
  am: "rīt?"
  pm: "vakar?"
29

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
30 31 32 33
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pus minūte"
   less_than_x_seconds:
34 35
    one:  "maz?k k? 1 sekunde"
    other: "maz?k k? %{count} sekundes"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
36 37 38 39
   x_seconds:
    one:  "1 sekunde"
    other: "%{count} sekundes"
   less_than_x_minutes:
40 41
    one:  "maz?k k? minūte"
    other: "maz?k k? %{count} minūtes"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
42 43 44 45 46 47
   x_minutes:
    one:  "1 minūte"
    other: "%{count} minūtes"
   about_x_hours:
    one:  "aptuveni 1 stunda"
    other: "aptuveni %{count} stundas"
48
   x_hours:
49 50
    one:  "1 stunda"
    other: "%{count} stundas"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
   x_days:
    one:  "1 diena"
    other: "%{count} dienas"
   about_x_months:
    one:  "aptuveni 1 mēnesis"
    other: "aptuveni %{count} mēneši"
   x_months:
    one:  "1 mēnesis"
    other: "%{count} mēneši"
   about_x_years:
    one:  "aptuveni 1 gads"
    other: "aptuveni %{count} gadi"
   over_x_years:
64 65
    one:  "ilg?k par 1 gadu"
    other: "ilg?k par %{count} gadiem"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
   almost_x_years:
    one:  "gandrīz 1 gadu"
    other: "gandrīz %{count} gadus"

 number:
  format:
   separator: "."
   delimiter: ""
   precision: 3
  human:
   format:
    delimiter: " "
78
    precision: 3
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Baits"
      other: "Baiti"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"

 support:
  array:
   sentence_connector: "un"
   skip_last_comma: false
94

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
95 96 97 98 99 100 101
 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
     one:  "1 error prohibited this %{model} from being saved"
     other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
   messages:
102
    inclusion: "nav iekļauts sarakst?"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
103 104
    exclusion: "ir rezervēts"
    invalid: "nederīgs"
105 106
    confirmation: "apstiprin?jums nesakrīt"
    accepted: "j?būt akceptētam"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
107 108
    empty: "nevar būt tukšs"
    blank: "nevar būt neaizpildīts"
109 110
    too_long: "ir p?r?k gara(š) (maksim?lais garums ir %{count} simboli)"
    too_short: "ir p?r?k īsa(s) (minim?lais garums ir %{count} simboli)"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
111 112 113 114
    wrong_length: "ir nepareiza garuma (vajadzētu būt %{count} simboli)"
    taken: "eksistē"
    not_a_number: "nav skaitlis"
    not_a_date: "nav derīgs datums"
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
    greater_than: "j?būt liel?kam par %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "j?būt liel?kam vai vien?dam ar %{count}"
    equal_to: "j?būt vien?dam ar %{count}"
    less_than: "j?būt maz?kam k? %{count}"
    less_than_or_equal_to: "j?būt maz?kam vai vien?dam ar %{count}"
    odd: "j?atšķir?s"
    even: "j?sakrīt"
    greater_than_start_date: "j?būt vēl?kam par s?kuma datumu"
    not_same_project: "nepieder pie t? paša projekta"
    circular_dependency: "Šī rel?cija radītu ciklisku atkarību"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
125
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
126
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
127 128

 actionview_instancetag_blank_option: Izvēlieties
129

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
130
 general_text_No: 'Nē'
131
 general_text_Yes: 'J?'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
132
 general_text_no: 'nē'
133
 general_text_yes: 'j?'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
134 135 136 137
 general_lang_name: 'Latvian (Latviešu)'
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
138
 general_pdf_fontname: freesans
139
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
140
 general_first_day_of_week: '1'
141

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
142
 notice_account_updated: Konts tika atjaunots veiksmīgi.
143
 notice_account_invalid_credentials: Nepareizs lietot?ja v?rds vai parole.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
144 145 146
 notice_account_password_updated: Parole tika veiksmīgi atjaunota.
 notice_account_wrong_password: Nepareiza parole
 notice_account_register_done: Konts veiksmīgi izveidots. Lai aktivizētu kontu, spiediet uz saites, kas Jums tika nosūtīta.
147 148 149
 notice_account_unknown_email: Nezin?ms lietot?js
 notice_can_t_change_password: Šis konts izmanto ?rēju pilnvarošanas avotu. Nav iespējams nomainīt paroli.
 notice_account_lost_email_sent: Jums tika nosūtīts e-pasts ar instrukcij?m, k? izveidot jaunu paroli.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
150 151 152 153 154
 notice_account_activated: Jūsu konts ir aktivizēts. Varat pieslēgties sistēmai.
 notice_successful_create: Veiksmīga izveide.
 notice_successful_update: Veiksmīga atjaunošana.
 notice_successful_delete: Veiksmīga dzēšana.
 notice_successful_connection: Veiksmīgs savienojums.
155 156
 notice_file_not_found: Lapa, ko Jūs mēģin?t atvērt, neeksistē vai ir p?rvietota.
 notice_locking_conflict: Datus ir atjaunojis cits lietot?js.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
157 158 159
 notice_not_authorized: Jums nav tiesību piekļūt šai lapai.
 notice_email_sent: "E-pasts tika nosūtīts uz %{value}"
 notice_email_error: "Kļūda sūtot e-pastu (%{value})"
160 161 162
 notice_feeds_access_key_reseted: Jūsu Atom pieejas atslēga tika iestatīta s?kuma st?voklī.
 notice_api_access_key_reseted: Jūsu API pieejas atslēga tika iestatīta s?kuma st?voklī.
 notice_failed_to_save_issues: "Neizdev?s saglab?t %{count} uzdevumu(us) no %{total} izvēlēti: %{ids}."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
163
 notice_no_issue_selected: "Nav izvēlēts uzdevums! Lūdzu, atzīmējiet uzdevumus, kurus vēlaties rediģēt!"
164 165 166
 notice_account_pending: "Jūsu konts tika izveidots un šobrīd gaida administratora apstiprin?jumu."
 notice_default_data_loaded: Noklusēt? konfigur?cija tika veiksmīgi iel?dēta.
 notice_unable_delete_version: Neizdev?s dzēst versiju.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
167
 notice_issue_done_ratios_updated: Uzdevuma izpildes koeficients atjaunots.
168

169 170
 error_can_t_load_default_data: "Nevar iel?dēt noklusētos konfigur?cijas datus: %{value}"
 error_scm_not_found: "Ieraksts vai versija nebija repozitorij?."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
171 172 173
 error_scm_command_failed: "Mēģinot piekļūt repozitorijam, notika kļūda: %{value}"
 error_scm_annotate: "Ieraksts neeksistē vai tam nevar tikt pievienots paskaidrojums."
 error_issue_not_found_in_project: 'Uzdevums netika atrasts vai nepieder šim projektam.'
174 175
 error_no_tracker_in_project: 'Neviens trakeris nav saistīts ar šo projektu. P?rbaudiet projekta iestatījumus.'
 error_no_default_issue_status: 'Nav definēts uzdevuma noklusētais statuss. P?rbaudiet konfigur?ciju (Ejat uz: "Administr?cija -> Uzdevumu statusi")!'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
176 177 178 179 180
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Nevar pievienot atsauksmi uzdevumam, kas saistīts ar slēgtu versiju.'
 error_can_not_archive_project: Šis projekts nevar tikt arhivēts
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Uzdevuma izpildes koeficients nav atjaunots."
 error_workflow_copy_source: 'Lūdzu izvēlieties avota trakeri vai lomu'
 error_workflow_copy_target: 'Lūdzu izvēlēties mērķa trakeri(us) un lomu(as)'
181

182
 warning_attachments_not_saved: "%{count} datnes netika saglab?tas."
183

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
184 185
 mail_subject_lost_password: "Jūsu %{value} parole"
 mail_body_lost_password: 'Lai mainītu paroli, spiediet uz šīs saites:'
186
 mail_subject_register: "Jūsu %{value} konta aktiviz?cija"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
187 188
 mail_body_register: 'Lai izveidotu kontu, spiediet uz šīs saites:'
 mail_body_account_information_external: "Varat izmantot Jūsu %{value} kontu, lai pieslēgtos."
189 190 191 192 193
 mail_body_account_information: Jūsu konta inform?cija
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} konta aktiviz?cijas pieprasījums"
 mail_body_account_activation_request: "Jauns lietot?js (%{value}) ir reģistrēts. Lietot?ja konts gaida Jūsu apstiprin?jumu:"
 mail_subject_reminder: "%{count} uzdevums(i) sagaid?ms(i) tuv?kaj?s %{days} dien?s"
 mail_body_reminder: "%{count} uzdevums(i), kurš(i) ir nozīmēts(i) Jums, sagaid?ms(i) tuv?kaj?s %{days} dien?s:"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
194 195 196 197
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki lapa pievienota"
 mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' Wiki lapu pievienojis %{author}."
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki lapa atjaunota"
 mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' Wiki lapu atjaunojis %{author}."
198 199


tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
200 201 202 203
 field_name: Nosaukums
 field_description: Apraksts
 field_summary: Kopsavilkums
 field_is_required: Nepieciešams
204 205
 field_firstname: V?rds
 field_lastname: Uzv?rds
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
206 207 208
 field_mail: "E-pasts"
 field_filename: Datne
 field_filesize: Izmērs
209
 field_downloads: Lejupiel?des
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
210 211 212
 field_author: Autors
 field_created_on: Izveidots
 field_updated_on: Atjaunots
213
 field_field_format: Form?ts
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
214
 field_is_for_all: Visiem projektiem
215 216 217 218
 field_possible_values: Iespējam?s vērtības
 field_regexp: Regul?r? izteiksme
 field_min_length: Minim?lais garums
 field_max_length: Maksim?lais garums
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
219 220 221 222 223 224 225 226
 field_value: Vērtība
 field_category: Kategorija
 field_title: Nosaukums
 field_project: Projekts
 field_issue: Uzdevums
 field_status: Statuss
 field_notes: Piezīmes
 field_is_closed: Uzdevums slēgts
227
 field_is_default: Noklusēt? vērtība
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
228 229
 field_tracker: Trakeris
 field_subject: Temats
230
 field_due_date: Sagaid?mais datums
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
231
 field_assigned_to: Piešķirts
232
 field_priority: Priorit?te
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
233
 field_fixed_version: Mērķa versija
234
 field_user: Lietot?js
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
235 236 237 238
 field_role: Loma
 field_homepage: Vietne
 field_is_public: Publisks
 field_parent: Apakšprojekts projektam
239
 field_is_in_roadmap: Ceļvedī par?dītie uzdevumi
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
240 241 242 243 244 245 246
 field_login: Pieslēgties
 field_mail_notification: "E-pasta paziņojumi"
 field_admin: Administrators
 field_last_login_on: Pēdējo reizi pieslēdzies
 field_language: Valoda
 field_effective_date: Datums
 field_password: Parole
247 248
 field_new_password: Jan? parole
 field_password_confirmation: Paroles apstiprin?jums
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
249 250 251 252 253 254
 field_version: Versija
 field_type: Tips
 field_host: Hosts
 field_port: Ports
 field_account: Konts
 field_base_dn: Base DN
255 256 257
 field_attr_login: Pieslēgšan?s atribūts
 field_attr_firstname: V?rda atribūts
 field_attr_lastname: Uzv?rda atribūts
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
258
 field_attr_mail: "E-pasta atribūts"
259 260
 field_onthefly: "Lietot?ja izveidošana on-the-fly"
 field_start_date: S?kuma datums
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
261 262 263
 field_done_ratio: "% padarīti"
 field_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 field_hide_mail: "Paslēpt manu e-pasta adresi"
264
 field_comments: Koment?rs
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
265
 field_url: URL
266
 field_start_page: S?kuma lapa
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
267 268
 field_subproject: Apakšprojekts
 field_hours: Stundas
269
 field_activity: Aktivit?te
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
270 271
 field_spent_on: Datums
 field_identifier: Identifikators
272
 field_is_filter: Izmantots k? filtrs
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
273 274 275
 field_issue_to: Saistīts uzdevums
 field_delay: Kavējums
 field_assignable: Uzdevums var tikt piesaistīts šai lomai
276
 field_redirect_existing_links: P?radresēt eksistējoš?s saites
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
277 278 279 280
 field_estimated_hours: Paredzētais laiks
 field_column_names: Kolonnas
 field_time_zone: Laika zona
 field_searchable: Meklējams
281 282 283
 field_default_value: Noklusēt? vērtība
 field_comments_sorting: R?dīt koment?rus
 field_parent_title: Vec?ka lapa
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
284
 field_editable: Rediģējams
285
 field_watcher: Vērot?js
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
286 287
 field_identity_url: OpenID URL
 field_content: Saturs
288
 field_group_by: Grupēt rezult?tus pēc
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
289
 field_sharing: Koplietošana
290

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
291 292 293
 setting_app_title: Programmas nosaukums
 setting_app_subtitle: Programmas apakš-nosaukums
 setting_welcome_text: Sveiciena teksts
294
 setting_default_language: Noklusēt? valoda
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
295
 setting_login_required: Nepieciešama pilnvarošana
296 297
 setting_self_registration: Pašreģistrēšan?s
 setting_attachment_max_size: Pielikuma maksim?lais izmērs
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
298
 setting_issues_export_limit: Uzdevumu eksporta ierobežojums
299 300 301
 setting_mail_from: "E-pasta adrese inform?cijas nosūtīšanai"
 setting_bcc_recipients: "Saņēmēju adreses nepar?dīsies citu saņēmēju vēstulēs (bcc)"
 setting_plain_text_mail: "Vēstule brīv? tekst? (bez HTML)"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
302 303 304 305 306
 setting_host_name: Hosta nosaukums un piekļuves ceļš
 setting_text_formatting: Teksta formatēšana
 setting_wiki_compression: Wiki vēstures saspiešana
 setting_feeds_limit: Barotnes satura ierobežojums
 setting_default_projects_public: Jaunie projekti noklusēti ir publiski pieejami
307
 setting_autofetch_changesets: "Autom?tiski lietot jaun?ko versiju, pieslēdzoties repozitorijam (Autofetch)"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
308
 setting_sys_api_enabled: Ieslēgt WS repozitoriju menedžmentam
309 310 311 312 313 314 315 316
 setting_commit_ref_keywords: Nor?des atslēgv?rdi
 setting_commit_fix_keywords: Fiksējošie atslēgv?rdi
 setting_autologin: Autom?tisk? pieslēgšan?s
 setting_date_format: Datuma form?ts
 setting_time_format: Laika form?ts
 setting_cross_project_issue_relations: "Atļaut starp-projektu uzdevumu rel?cijas"
 setting_issue_list_default_columns: Noklusēti r?dīt?s kolonnas uzdevumu sarakst?
 setting_emails_footer: "E-pastu k?jene"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
317
 setting_protocol: Protokols
318 319 320 321
 setting_per_page_options: Objekti vien? lap?
 setting_user_format: Lietot?ju r?dīšanas form?ts
 setting_activity_days_default: Dienus skaits aktivit?šu r?dīšanai aktivit?šu sadaļ?
 setting_display_subprojects_issues: R?dīt apakšprojekta uzdevumus galvenaj? projekt? pēc noklusējuma
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
322
 setting_enabled_scm: Lietot SCM
323 324
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Saīsin?t pēc vienas no šim rind?m"
 setting_mail_handler_api_enabled: "Lietot WS ien?košajiem e-pastiem"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
325 326
 setting_mail_handler_api_key: API atslēga
 setting_sequential_project_identifiers: Ģenerēt secīgus projektu identifikatorus
327
 setting_gravatar_enabled: Izmantot Gravatar lietot?ju ikonas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
328
 setting_gravatar_default: Noklusētais Gravatar attēls
329 330 331
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksim?lais r?dīto diff rindu skaits
 setting_file_max_size_displayed: Maksim?lais izmērs iekļautajiem teksta failiem
 setting_repository_log_display_limit: Maksim?lais žurn?la datnē r?dīto revīziju skaits
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
332
 setting_openid: Atļaut OpenID pieslēgšanos un reģistrēšanos
333 334
 setting_password_min_length: Minim?lais paroles garums
 setting_new_project_user_role_id: Loma, kura tiek piešķirta ne-administratora lietot?jam, kurš izveido projektu
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
335
 setting_default_projects_modules: Noklusētie lietotie moduļi jaunam projektam
336
 setting_issue_done_ratio: Aprēķin?t uzdevuma izpildes koeficientu ar
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
337 338
 setting_issue_done_ratio_issue_field: uzdevuma lauku
 setting_issue_done_ratio_issue_status: uzdevuma statusu
339
 setting_start_of_week: S?kt kalend?ru ar
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
340 341
 setting_rest_api_enabled: Lietot REST web-servisu
 setting_cache_formatted_text: Kešot formatētu tekstu
342

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
343 344 345 346
 permission_add_project: Izveidot projektu
 permission_add_subprojects: Izveidot apakšprojektu
 permission_edit_project: Rediģēt projektu
 permission_select_project_modules: Izvēlēties projekta moduļus
347 348 349 350
 permission_manage_members: P?rvaldīt dalībniekus
 permission_manage_project_activities: P?rvaldīt projekta aktivit?tes
 permission_manage_versions: P?rvaldīt versijas
 permission_manage_categories: P?rvaldīt uzdevumu kategorijas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
351 352 353
 permission_view_issues: Apskatīt uzdevumus
 permission_add_issues: Pievienot uzdevumus
 permission_edit_issues: Rediģēt uzdevumus
354
 permission_manage_issue_relations: P?rvaldīt uzdevumu rel?cijas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
355 356 357
 permission_add_issue_notes: Pievienot piezīmes
 permission_edit_issue_notes: Rediģēt piezīmes
 permission_edit_own_issue_notes: Rediģēt paša piezīmes
358
 permission_move_issues: P?rvietot uzdevumus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
359
 permission_delete_issues: Dzēst uzdevumus
360 361
 permission_manage_public_queries: P?rvaldīt publiskos pieprasījumus
 permission_save_queries: Saglab?t pieprasījumus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
362
 permission_view_gantt: Skatīt Ganta diagrammu
363 364 365 366
 permission_view_calendar: Skatīt kalend?ru
 permission_view_issue_watchers: Skatīt vērot?ju sarakstu
 permission_add_issue_watchers: Pievienot vērot?jus
 permission_delete_issue_watchers: Dzēst vērot?jus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
367 368 369 370
 permission_log_time: Piereģistrēt pavadīto laiku
 permission_view_time_entries: Skatīt pavadīto laiku
 permission_edit_time_entries: Rdiģēt laika reģistrus
 permission_edit_own_time_entries: Rediģēt savus laika reģistrus
371
 permission_manage_news: P?rvaldīt jaunumus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
372 373
 permission_comment_news: Komentēt jaunumus
 permission_view_documents: Skatīt dokumentus
374
 permission_manage_files: P?rvaldīt failus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
375
 permission_view_files: Skatīt failus
376 377
 permission_manage_wiki: P?rvaldīt wiki
 permission_rename_wiki_pages: P?rsaukt wiki lapas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
378 379 380 381 382 383
 permission_delete_wiki_pages: Dzēst wiki lapas
 permission_view_wiki_pages: Skatīt wiki
 permission_view_wiki_edits: Skatīt wiki vēsturi
 permission_edit_wiki_pages: Rdiģēt wiki lapas
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Dzēst pielikumus
 permission_protect_wiki_pages: Projekta wiki lapas
384 385
 permission_manage_repository: P?rvaldīt repozitoriju
 permission_browse_repository: P?rlūkot repozitoriju
386
 permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
387
 permission_commit_access: Atļaut piekļuvi
388
 permission_manage_boards: P?rvaldīt ziņojumu dēļus
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
389 390 391 392 393 394 395
 permission_view_messages: Skatīt ziņas
 permission_add_messages: Publicēt ziņas
 permission_edit_messages: Rediģēt ziņas
 permission_edit_own_messages: Rediģēt savas ziņas
 permission_delete_messages: Dzēst ziņas
 permission_delete_own_messages: Dzēst savas ziņas
 permission_export_wiki_pages: Eksportēt Wiki lapas
396

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
397 398 399 400 401 402 403 404
 project_module_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 project_module_time_tracking: Laika uzskaite
 project_module_news: Jaunumi
 project_module_documents: Dokumenti
 project_module_files: Datnes
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Repozitorijs
 project_module_boards: Ziņojumu dēļi
405

406 407 408
 label_user: Lietot?js
 label_user_plural: Lietot?ji
 label_user_new: Jauns lietot?js
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
409 410 411 412 413 414 415 416 417
 label_user_anonymous: Anonīms
 label_project: Projekts
 label_project_new: Jauns projekts
 label_project_plural: Projekti
 label_x_projects:
  zero: nav projektu
  one:  1 projekts
  other: "%{count} projekti"
 label_project_all: Visi projekti
418
 label_project_latest: Jaun?kie projekti
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
419 420 421 422
 label_issue: Uzdevums
 label_issue_new: Jauns uzdevums
 label_issue_plural: Uzdevumi
 label_issue_view_all: Skatīt visus uzdevumus
423
 label_issues_by: "K?rtot pēc %{value}"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
 label_issue_added: Uzdevums pievienots
 label_issue_updated: Uzdevums atjaunots
 label_document: Dokuments
 label_document_new: Jauns dokuments
 label_document_plural: Dokumenti
 label_document_added: Dokuments pievienots
 label_role: Loma
 label_role_plural: Lomas
 label_role_new: Jauna loma
 label_role_and_permissions: Lomas un atļaujas
 label_member: Dalībnieks
 label_member_new: Jauns dalībnieks
 label_member_plural: Dalībnieki
 label_tracker: Trakeris
 label_tracker_plural: Trakeri
 label_tracker_new: Jauns trakeris
 label_workflow: Darba gaita
 label_issue_status: Uzdevuma statuss
 label_issue_status_plural: Uzdevumu statusi
 label_issue_status_new: Jauns statuss
 label_issue_category: Uzdevuma kategorija
 label_issue_category_plural: Uzdevumu kategorijas
 label_issue_category_new: Jauna kategorija
447 448 449
 label_custom_field: Piel?gojams lauks
 label_custom_field_plural: Piel?gojami lauki
 label_custom_field_new: Jauns piel?gojams lauks
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
450 451
 label_enumerations: Uzskaitījumi
 label_enumeration_new: Jauna vērtība
452 453
 label_information: Inform?cija
 label_information_plural: Inform?cija
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
454 455 456 457
 label_please_login: Lūdzu pieslēdzieties
 label_register: Reģistrēties
 label_login_with_open_id_option: vai pieslēgties ar OpenID
 label_password_lost: Nozaudēta parole
458
 label_home: S?kums
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
459 460 461
 label_my_page: Mana lapa
 label_my_account: Mans konts
 label_my_projects: Mani projekti
462
 label_administration: Administr?cija
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
463 464 465 466 467
 label_login: Pieslēgties
 label_logout: Atslēgties
 label_help: Palīdzība
 label_reported_issues: Ziņotie uzdevumi
 label_assigned_to_me_issues: Man piesaistītie uzdevumi
468
 label_last_login: Pēdēj? pieslēgšan?s
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
469
 label_registered_on: Reģistrējies
470 471 472
 label_activity: Aktivit?te
 label_overall_activity: Kopēj?s aktivit?tes
 label_user_activity: "Lietot?ja %{value} aktivit?tes"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
473
 label_new: Jauns
474
 label_logged_as: Pieslēdzies k?
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
475 476 477 478 479 480 481
 label_environment: Vide
 label_authentication: Pilnvarošana
 label_auth_source: Pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_new: Jauns pilnvarošanas režīms
 label_auth_source_plural: Pilnvarošanas režīmi
 label_subproject_plural: Apakšprojekti
 label_subproject_new: Jauns apakšprojekts
482 483
 label_and_its_subprojects: "%{value} un t? apakšprojekti"
 label_min_max_length: Minim?lais - Maksim?lais garums
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
484 485 486
 label_list: Saraksts
 label_date: Datums
 label_integer: Vesels skaitlis
487
 label_float: Decim?lskaitlis
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
488 489 490 491 492
 label_boolean: Patiesuma vērtība
 label_string: Teksts
 label_text: Garš teksts
 label_attribute: Atribūts
 label_attribute_plural: Atribūti
493
 label_no_data: Nav datu, ko par?dīt
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
 label_change_status: Mainīt statusu
 label_history: Vēsture
 label_attachment: Pielikums
 label_attachment_new: Jauns pielikums
 label_attachment_delete: Dzēst pielikumu
 label_attachment_plural: Pielikumi
 label_file_added: Lauks pievienots
 label_report: Atskaite
 label_report_plural: Atskaites
 label_news: Ziņa
 label_news_new: Pievienot ziņu
 label_news_plural: Ziņas
506
 label_news_latest: Jaun?k?s ziņas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
507 508 509
 label_news_view_all: Skatīt visas ziņas
 label_news_added: Ziņas pievienotas
 label_settings: Iestatījumi
510
 label_overview: P?rskats
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
511 512 513
 label_version: Versija
 label_version_new: Jauna versija
 label_version_plural: Versijas
514 515
 label_close_versions: Aizvērt pabeigt?s versijas
 label_confirmation: Apstiprin?jums
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
 label_export_to: 'Pieejams arī:'
 label_read: Lasīt...
 label_public_projects: Publiskie projekti
 label_open_issues: atvērts
 label_open_issues_plural: atvērti
 label_closed_issues: slēgts
 label_closed_issues_plural: slēgti
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 atvērti
  one:  1 atvērts
  other: "%{count} atvērti"
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 slēgti
  one:  1 slēgts
  other: "%{count} slēgti"
531
 label_total: Kop?
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
532 533 534 535 536 537
 label_permissions: Atļaujas
 label_current_status: Pašreizējais statuss
 label_new_statuses_allowed: Jauni statusi atļauti
 label_all: visi
 label_none: neviens
 label_nobody: nekas
538
 label_next: N?košais
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
539 540 541 542
 label_previous: Iepriekšējais
 label_used_by: Izmanto
 label_details: Detaļas
 label_add_note: Pievienot piezīmi
543
 label_calendar: Kalend?rs
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
544 545 546
 label_months_from: mēneši no
 label_gantt: Ganta diagramma
 label_internal: Iekšējais
547
 label_last_changes: "pēdēj?s %{count} izmaiņas"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
548
 label_change_view_all: Skatīt visas izmaiņas
549 550 551
 label_personalize_page: Piel?got šo lapu
 label_comment: Koment?rs
 label_comment_plural: Koment?ri
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
552
 label_x_comments:
553 554 555 556 557 558 559 560
  zero: nav koment?ru
  one: 1 koment?rs
  other: "%{count} koment?ri"
 label_comment_add: Pievienot koment?ru
 label_comment_added: Koment?rs pievienots
 label_comment_delete: Dzēst koment?rus
 label_query: Piel?gots pieprasījums
 label_query_plural: Piel?goti pieprasījumi
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
561 562 563 564 565
 label_query_new: Jauns pieprasījums
 label_filter_add: Pievienot filtru
 label_filter_plural: Filtri
 label_equals: ir
 label_not_equals: nav
566 567
 label_in_less_than: ir maz?k k?
 label_in_more_than: ir vair?k k?
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
568 569 570 571 572 573 574
 label_greater_or_equal: '>='
 label_less_or_equal: '<='
 label_in: iekš
 label_today: šodien
 label_all_time: visu laiku
 label_yesterday: vakar
 label_this_week: šonedēļ
575 576
 label_last_week: pag?jušo šonedēļ
 label_last_n_days: "pēdēj?s %{count} dienas"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
577
 label_this_month: šomēnes
578
 label_last_month: pag?jušo mēnes
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
579 580
 label_this_year: šogad
 label_date_range: Datumu apgabals
581 582
 label_less_than_ago: maz?k k? dienas iepriekš
 label_more_than_ago: vair?k k? dienas iepriekš
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
583 584 585 586 587 588
 label_ago: dienas iepriekš
 label_contains: satur
 label_not_contains: nesatur
 label_day_plural: dienas
 label_repository: Repozitorijs
 label_repository_plural: Repozitoriji
589
 label_browse: P?rlūkot
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
590
 label_branch: Zars
591
 label_tag: Birka
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
592 593 594
 label_revision: Revīzija
 label_revision_plural: Revīzijas
 label_revision_id: "Revīzija %{value}"
595
 label_associated_revisions: Saistīt?s revīzijas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
596 597 598
 label_added: pievienots
 label_modified: modificēts
 label_copied: nokopēts
599
 label_renamed: p?rsaukts
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
600
 label_deleted: dzēsts
601 602
 label_latest_revision: Pēdēj? revīzija
 label_latest_revision_plural: Pēdēj?s revīzijas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
603 604
 label_view_revisions: Skatīt revīzijas
 label_view_all_revisions: Skatīt visas revīzijas
605 606 607 608 609
 label_max_size: Maksim?lais izmērs
 label_sort_highest: P?rvietot uz augšu
 label_sort_higher: P?rvietot soli augšup
 label_sort_lower: P?rvietot uz leju
 label_sort_lowest: P?rvietot vienu soli uz leju
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
610
 label_roadmap: Ceļvedis
611
 label_roadmap_due_in: "Sagaid?ms pēc %{value}"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
612 613 614
 label_roadmap_overdue: "nokavēts %{value}"
 label_roadmap_no_issues: Šai versijai nav uzdevumu
 label_search: Meklēt
615 616
 label_result_plural: Rezult?ti
 label_all_words: Visi v?rdi
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
617 618 619 620 621 622 623
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki labojums
 label_wiki_edit_plural: Wiki labojumi
 label_wiki_page: Wiki lapa
 label_wiki_page_plural: Wiki lapas
 label_index_by_title: Indeksēt pēc nosaukuma
 label_index_by_date: Indeksēt pēc datuma
624
 label_current_version: Tekoš? versija
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
 label_preview: Priekšskatījums
 label_feed_plural: Barotnes
 label_changes_details: Visu izmaiņu detaļas
 label_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
 label_spent_time: Pavadītais laiks
 label_f_hour: "%{value} stunda"
 label_f_hour_plural: "%{value} stundas"
 label_time_tracking: Laika uzskaite
 label_change_plural: Izmaiņas
 label_statistics: Statistika
 label_commits_per_month: Nodevumi mēnesī
 label_commits_per_author: Nodevumi no autora
 label_view_diff: Skatīt atšķirības
 label_diff_inline: iekļauts
 label_diff_side_by_side: blakus
 label_options: Opcijas
 label_copy_workflow_from: Kopēt darba plūsmu no
 label_permissions_report: Atļauju atskaite
 label_watched_issues: Vērotie uzdevumi
 label_related_issues: Saistītie uzdevumi
 label_applied_status: Piešķirtais statuss
646 647 648
 label_loading: L?dējas...
 label_relation_new: Jauna rel?cija
 label_relation_delete: Dzēst rel?ciju
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
649
 label_relates_to: saistīts ar
650 651 652 653 654 655
 label_duplicates: Dublē uzdevumu
 label_duplicated_by: Dublē uzdevums
 label_blocks: Bloķē uzdevumu
 label_blocked_by: Bloķē uzdevums
 label_precedes: Pirms
 label_follows: Seko pēc
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
656 657
 label_stay_logged_in: Atcerēties mani
 label_disabled: izslēgts
658
 label_show_completed_versions: R?dīt pabeigt?s versijas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
659 660 661 662 663 664 665 666
 label_me: es
 label_board: Forums
 label_board_new: Jauns forums
 label_board_plural: Forumi
 label_board_locked: Slēgts
 label_board_sticky: Svarīgs
 label_topic_plural: Tēmas
 label_message_plural: Ziņas
667
 label_message_last: Pēdēj? ziņa
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
668 669 670
 label_message_new: Jauna ziņa
 label_message_posted: Ziņa pievienota
 label_reply_plural: Atbildes
671
 label_send_information: Sūtīt konta inform?ciju lietot?jam
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
672 673 674 675 676
 label_year: Gads
 label_month: Mēnesis
 label_week: Nedēļa
 label_date_from: No
 label_date_to: Kam
677 678
 label_language_based: Izmantot lietot?ja valodu
 label_sort_by: "K?rtot pēc %{value}"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
679
 label_send_test_email: "Sūtīt testa e-pastu"
680 681 682
 label_feeds_access_key: Atom piekļuves atslēga
 label_missing_feeds_access_key: Trūkst Atom piekļuves atslēgas
 label_feeds_access_key_created_on: "Atom piekļuves atslēga izveidota pirms %{value}"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
683 684 685 686
 label_module_plural: Moduļi
 label_added_time_by: "Pievienojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time_by: "Atjaunojis %{author} pirms %{age}"
 label_updated_time: "Atjaunots pirms %{value}"
687
 label_jump_to_a_project: P?riet uz projektu...
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
688 689
 label_file_plural: Datnes
 label_changeset_plural: Izmaiņu kopumi
690
 label_default_columns: Noklusēt?s kolonnas
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
691 692 693 694 695 696 697
 label_no_change_option: (Nav izmaiņu)
 label_bulk_edit_selected_issues: Labot visus izvēlētos uzdevumus
 label_theme: Tēma
 label_default: Noklusēts
 label_search_titles_only: Meklēt tikai nosaukumos
 label_user_mail_option_all: "Par visiem notikumiem visos manos projektos"
 label_user_mail_option_selected: "Par visiem notikumiem tikai izvēlētajos projektos..."
698 699 700 701 702
 label_user_mail_no_self_notified: "Neziņot man par izmaiņ?m, kuras veicu es pats"
 label_registration_activation_by_email: "konta aktiviz?cija caur e-pastu"
 label_registration_manual_activation: manu?l? konta aktiviz?cija
 label_registration_automatic_activation: autom?tisk? konta aktiviz?cija
 label_display_per_page: "R?dīt vien? lap?: %{value}"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
703 704 705 706 707 708 709
 label_age: Vecums
 label_change_properties: Mainīt atribūtus
 label_general: Galvenais
 label_more: Vēl
 label_scm: SCM
 label_plugins: Spraudņi
 label_ldap_authentication: LDAP pilnvarošana
710 711
 label_downloads_abbr: L-l?d.
 label_optional_description: "Apraksts (neoblig?ts)"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
712 713
 label_add_another_file: Pievienot citu failu
 label_preferences: Priekšrocības
714 715 716 717
 label_chronological_order: Hronoloģisk? k?rtīb?
 label_reverse_chronological_order: Apgriezti hronoloģisk? k?rtīb?
 label_planning: Pl?nošana
 label_incoming_emails: "Ien?košie e-pasti"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
718
 label_generate_key: Ģenerēt atslēgu
719
 label_issue_watchers: Vērot?ji
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
720
 label_example: Piemērs
721 722
 label_display: R?dīt
 label_sort: K?rtot
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
 label_ascending: Augoši
 label_descending: Dilstoši
 label_date_from_to: "No %{start} līdz %{end}"
 label_wiki_content_added: Wiki lapa pievienota
 label_wiki_content_updated: Wiki lapa atjaunota
 label_group: Grupa
 label_group_plural: Grupas
 label_group_new: Jauna grupa
 label_time_entry_plural: Pavadītais laiks
 label_version_sharing_none: Nav koplietošanai
 label_version_sharing_descendants: Ar apakšprojektiem
 label_version_sharing_hierarchy: Ar projektu hierarhiju
 label_version_sharing_tree: Ar projekta koku
 label_version_sharing_system: Ar visiem projektiem
 label_update_issue_done_ratios: Atjaunot uzdevuma veikuma attiecību
 label_copy_source: Avots
 label_copy_target: Mērķis
740 741
 label_copy_same_as_target: T?ds pats k? mērķis
 label_display_used_statuses_only: "R?dīt tikai statusus, ko lieto šis trakeris"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
742 743 744
 label_api_access_key: API pieejas atslēga
 label_missing_api_access_key: Trūkst API pieejas atslēga
 label_api_access_key_created_on: "API pieejas atslēga izveidota pirms %{value}"
745

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
746 747
 button_login: Pieslēgties
 button_submit: Nosūtīt
748
 button_save: Saglab?t
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
749 750 751 752
 button_check_all: Atzīmēt visu
 button_uncheck_all: Noņemt visus atzīmējumus
 button_delete: Dzēst
 button_create: Izveidot
753
 button_create_and_continue: Izveidot un turpin?t
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
754 755 756 757
 button_test: Testēt
 button_edit: Labot
 button_add: Pievienot
 button_change: Mainīt
758
 button_apply: Apstiprin?t
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
759 760 761
 button_clear: Notīrīt
 button_lock: Slēgt
 button_unlock: Atslēgt
762
 button_download: Lejupl?dēt
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
763 764
 button_list: Saraksts
 button_view: Skats
765 766
 button_move: P?rvietot
 button_move_and_follow: P?rvietot un sekot
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
767 768 769
 button_back: Atpakaļ
 button_cancel: Atcelt
 button_activate: Aktivizēt
770
 button_sort: K?rtot
771
 button_log_time: Reģistrēt laiku
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
772 773 774 775 776 777 778
 button_rollback: Atjaunot uz šo versiju
 button_watch: Vērot
 button_unwatch: Nevērot
 button_reply: Atbildēt
 button_archive: Arhivēt
 button_unarchive: Atarhivēt
 button_reset: Atiestatīt
779
 button_rename: P?rsaukt
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
780 781 782 783 784 785
 button_change_password: Mainīt paroli
 button_copy: Kopēt
 button_copy_and_follow: Kopēt un sekot
 button_annotate: Pierakstīt paskaidrojumu
 button_update: Atjaunot
 button_configure: Konfigurēt
786
 button_quote: Cit?ts
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
787
 button_duplicate: Dublēt
788
 button_show: R?dīt
789

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
790 791 792
 status_active: aktīvs
 status_registered: reģistrēts
 status_locked: slēgts
793

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
794 795 796 797 798
 version_status_open: atvērta
 version_status_locked: slēgta
 version_status_closed: aizvērta

 field_active: Aktīvs
799

800
 text_select_mail_notifications: "Izvēlieties darbības, par kur?m vēlaties saņemt ziņojumus e-past?"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
801 802
 text_regexp_info: "piem. ^[A-Z0-9]+$"
 text_min_max_length_info: "0 nozīmē, ka nav ierobežojumu"
803 804
 text_project_destroy_confirmation: "Vai tieš?m vēlaties dzēst šo projektu un ar to saistītos datus?"
 text_subprojects_destroy_warning: "T? apakšprojekts(i): %{value} arī tiks dzēsts(i)."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
805
 text_workflow_edit: Lai labotu darba plūsmu, izvēlieties lomu un trakeri
806
 text_are_you_sure: "Vai esat p?rliecin?ts?"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
807 808 809 810
 text_journal_changed: "%{label} mainīts no %{old} uz %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} iestatīts uz %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} dzēsts (%{old})"
 text_journal_added: "%{label} %{value} pievienots"
811
 text_tip_issue_begin_day: uzdevums s?kas šodien
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
812
 text_tip_issue_end_day: uzdevums beidzas šodien
813 814 815
 text_tip_issue_begin_end_day: uzdevums s?kas un beidzas šodien
 text_caracters_maximum: "%{count} simboli maksim?li."
 text_caracters_minimum: "J?būt vismaz %{count} simbolu garum?."
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
816 817 818
 text_length_between: "Garums starp %{min} un %{max} simboliem."
 text_tracker_no_workflow: Šim trakerim nav definēta darba plūsma
 text_unallowed_characters: Neatļauti simboli
819 820 821
 text_comma_separated: "Atļautas vair?kas vērtības (atdalīt ar komatu)."
 text_line_separated: "Atļautas vair?kas vērtības (rakstīt katru sav? rind?)."
 text_issues_ref_in_commit_messages: "Izmaiņu salīdzin?šana izejot no ziņojumiem"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
822 823
 text_issue_added: "Uzdevumu %{id} pievienojis %{author}."
 text_issue_updated: "Uzdevumu %{id} atjaunojis %{author}."
824
 text_wiki_destroy_confirmation: "Vai esat drošs, ka vēlaties dzēst šo wiki un visu t?s saturu?"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
825 826 827
 text_issue_category_destroy_question: "Daži uzdevumi (%{count}) ir nozīmēti šai kategorijai. Ko Jūs vēlaties darīt?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Dzēst kategoriju nozīmējumus
 text_issue_category_reassign_to: Nozīmēt uzdevumus šai kategorijai
828 829 830 831 832
 text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-past? tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts."
 text_no_configuration_data: "Lomas, trakeri, uzdevumu statusi un darba plūsmas vēl nav konfigurētas.\nĻoti ieteicams iel?dēt noklusēto konfigur?ciju. Pēc iel?dēšanas to būs iespējams modificēt."
 text_load_default_configuration: Iel?dēt noklusēto konfigur?ciju
 text_status_changed_by_changeset: "Apstiprin?ts izmaiņu kopum? %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Vai tieš?m vēlaties dzēst izvēlēto uzdevumu(us)?'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
833 834
 text_select_project_modules: 'Izvēlieties moduļus šim projektam:'
 text_default_administrator_account_changed: Noklusētais administratora konts mainīts
835 836 837
 text_file_repository_writable: Pielikumu direktorij? atļauts rakstīt
 text_plugin_assets_writable: Spraudņu kataloga direktorij? atļauts rakstīt
 text_rmagick_available: "RMagick pieejams (neoblig?ts)"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
838
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} stundas tika ziņotas par uzdevumu, ko vēlaties dzēst. Ko darīt?"
839 840 841
 text_destroy_time_entries: Dzēst ziņot?s stundas
 text_assign_time_entries_to_project: Piešķirt ziņot?s stundas projektam
 text_reassign_time_entries: 'Piešķirt ziņot?s stundas uzdevumam:'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
842 843 844
 text_user_wrote: "%{value} rakstīja:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekti ir piešķirti šai vērtībai."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Piešķirt tos šai vērtībai:'
845 846 847 848 849 850 851
 text_email_delivery_not_configured: "E-pastu nosūtīšana nav konfigurēta, un ziņojumi ir izslēgti.\nKonfigurējiet savu SMTP serveri datnē config/configuration.yml un p?rstartējiet lietotni."
 text_repository_usernames_mapping: "Izvēlieties vai atjaunojiet Redmine lietot?ju, saistītu ar katru lietot?jv?rdu, kas atrodams repozitorija žurn?l?.\nLietot?ji ar to pašu Redmine un repozitorija lietot?jv?rdu būs saistīti autom?tiski."
 text_diff_truncated: '... Šis diff tika nošķelts, jo tas p?rsniedz maksim?lo izmēru, ko var par?dīt.'
 text_custom_field_possible_values_info: 'Katra vērtības sav? rind?'
 text_wiki_page_destroy_question: "Šij lapai ir %{descendants} apakšlapa(as) un pēcn?cēji. Ko darīt?"
 text_wiki_page_nullify_children: "Paturēt apakšlapas k? pamatlapas"
 text_wiki_page_destroy_children: "Dzēst apakšlapas un visus pēcn?cējus"
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
852
 text_wiki_page_reassign_children: "Piešķirt apakšlapas šai lapai"
853
 text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tūlīt dzēsīsiet dažas vai visas atļaujas, un Jums pēc tam var nebūt atļauja labot šo projektu.\nVai turpin?t?"
854

tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
855
 default_role_manager: Menedžeris
856 857
 default_role_developer: Izstr?d?t?js
 default_role_reporter: Ziņot?js
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
858 859 860 861
 default_tracker_bug: Kļūda
 default_tracker_feature: Iezīme
 default_tracker_support: Atbalsts
 default_issue_status_new: Jauns
862 863
 default_issue_status_in_progress: Attīstīb?
 default_issue_status_resolved: Atrisin?ts
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
864 865 866
 default_issue_status_feedback: Atsauksmes
 default_issue_status_closed: Slēgts
 default_issue_status_rejected: Noraidīts
867 868
 default_doc_category_user: Lietot?ja dokument?cija
 default_doc_category_tech: Tehnisk? dokument?cija
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
869
 default_priority_low: Zema
870
 default_priority_normal: Norm?la
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
871 872 873 874
 default_priority_high: Augsta
 default_priority_urgent: Steidzama
 default_priority_immediate: Tūlītēja
 default_activity_design: Dizains
875
 default_activity_development: Izstr?d?šana
876

877
 enumeration_issue_priorities: Uzdevumu priorit?tes
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
878
 enumeration_doc_categories: Dokumentu kategorijas
879 880
 enumeration_activities: Aktivit?tes (laika uzskaite)
 enumeration_system_activity: Sistēmas aktivit?tes
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
881 882 883 884 885 886 887 888

 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
 label_profile: Profile
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
 field_parent_issue: Parent task
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
889
 label_subtask_plural: Apakšuzdevumi
890
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and cannot be deleted.
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
 field_principal: Principal
 label_my_page_block: My page block
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
 text_zoom_out: Zoom out
 text_zoom_in: Zoom in
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
 label_overall_spent_time: Overall spent time
 field_time_entries: Log time
 project_module_gantt: Gantt
 project_module_calendar: Calendar
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
 field_text: Text field
904
 label_user_mail_option_only_owner: Tikai par uzdevumiem, ko esmu izveidojis
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
905
 setting_default_notification_option: Default notification option
906 907 908
 label_user_mail_option_only_my_events: Tikai par uzdevumiem, kurus novēroju vai kuros esmu iesaistījies
 label_user_mail_option_only_assigned: Tikai par uzdevumiem, kas ir piešķirti man
 label_user_mail_option_none: Ne par ko
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
 field_visible: Visible
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
922
 label_my_queries: Mani uzdevumu filtri
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
923 924
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 label_news_comment_added: Comment added to a news
925 926
 button_expand_all: Izvērst visu
 button_collapse_all: Savērst visu
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
 label_role_anonymous: Anonymous
 label_role_non_member: Non member
 label_issue_note_added: Note added
 label_issue_status_updated: Status updated
 label_issue_priority_updated: Priority updated
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
937 938
 field_issues_visibility: Uzdevumu redzamība
 label_issues_visibility_all: Visi uzdevumi
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
939 940 941 942 943
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
 field_is_private: Private
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
 label_issues_visibility_public: All non private issues
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
944
 field_commit_logs_encoding: Nodošanas ziņojumu kodējums
945 946 947
 field_scm_path_encoding: Ceļa kodējums
 text_scm_path_encoding_note: "Noklusējuma: UTF-8"
 field_path_to_repository: Repozitorija ceļš
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
948