GitLab steht wegen Wartungsarbeiten am Montag, den 10. Mai, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

vi.yml 61.1 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Vietnamese translation for Ruby on Rails
# by
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)
5
#  Nguyen Minh Thien (thiencdcn@gmail.com, http://www.eDesignLab.org)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

vi:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 3

  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "đồng"
    # These three are to override number.format and are optional
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2

  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
52
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
63 64 65 66 67 68 69

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "30 giây"
   less_than_x_seconds:
    one:  "chưa tới 1 giây"
70
    other: "chưa tới %{count} giây"
71 72
   x_seconds:
    one:  "1 giây"
73
    other: "%{count} giây"
74 75
   less_than_x_minutes:
    one:  "chưa tới 1 phút"
76
    other: "chưa tới %{count} phút"
77 78
   x_minutes:
    one:  "1 phút"
79
    other: "%{count} phút"
80
   about_x_hours:
81 82
    one:  "khoảng 1 giờ"
    other: "khoảng %{count} giờ"
83
   x_hours:
84 85
    one:  "1 giờ"
    other: "%{count} giờ"
86 87
   x_days:
    one:  "1 ngày"
88
    other: "%{count} ngày"
89 90
   about_x_months:
    one:  "khoảng 1 tháng"
91
    other: "khoảng %{count} tháng"
92 93
   x_months:
    one:  "1 tháng"
94
    other: "%{count} tháng"
95 96
   about_x_years:
    one:  "khoảng 1 năm"
97
    other: "khoảng %{count} năm"
98 99
   over_x_years:
    one:  "hơn 1 năm"
100
    other: "hơn %{count} năm"
jplang's avatar
jplang committed
101
   almost_x_years:
102 103
    one:  "gần 1 năm"
    other: "gần %{count} năm"
104 105 106 107
  prompts:
   year:  "Năm"
   month: "Tháng"
   day:  "Ngày"
108
   hour:  "Giờ"
109 110 111 112 113 114 115
   minute: "Phút"
   second: "Giây"

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
116 117
     one:  "1 lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
     other: "%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    # The variable :count is also available
    body: " lỗi với các mục sau:"

   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "không trong danh sách"
    exclusion: "đã được giành trước"
    invalid: "không hợp lệ"
    confirmation: "không khớp với xác nhận"
    accepted: "phải được đồng ý"
    empty: "không thể rỗng"
    blank: "không thể để trắng"
131 132 133
    too_long: "quá dài (tối đa %{count} tự)"
    too_short: "quá ngắn (tối thiểu %{count} tự)"
    wrong_length: "độ dài không đúng (phải %{count} tự)"
134 135
    taken: "đã có"
    not_a_number: "không phải số"
136 137 138
    greater_than: "phải lớn hơn %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "phải lớn hơn hoặc bằng %{count}"
    equal_to: "phải bằng %{count}"
139 140
    less_than: "phải nhỏ hơn %{count}"
    less_than_or_equal_to: "phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}"
141 142 143 144 145
    odd: "phải số chẵn"
    even: "phải số lẻ"
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
    circular_dependency: "quan hệ thể gây ra lặp tận"
146
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Một vấn đề không thể liên kết tới một trong số những tác vụ con của nó"
147
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
148
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
149

150
 direction: ltr
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B, %Y"

  day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
  abbr_day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]

  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
164 165
  month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
  abbr_month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
166
  # Used in date_select and datime_select.
167 168 169 170
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
171 172 173 174

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
175
   time: "%H:%M"
176 177 178
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: "sáng"
179
  pm: "chiều"
180 181 182 183 184 185 186

 # Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   words_connector: ", "
   two_words_connector: " "
   last_word_connector: ", "
187

188
 actionview_instancetag_blank_option: Vui lòng chọn
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
189

190 191 192 193
 general_text_No: 'Không'
 general_text_Yes: 'Có'
 general_text_no: 'không'
 general_text_yes: 'có'
194
 general_lang_name: 'Vietnamese (Tiếng Việt)'
195 196 197
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
198
 general_pdf_fontname: DejaVuSans
199
 general_pdf_monospaced_fontname: DejaVuSans
200
 general_first_day_of_week: '1'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
201

202
 notice_account_updated: Cập nhật tài khoản thành công.
203
 notice_account_invalid_credentials: Tài khoản hoặc mật mã không hợp lệ
204 205
 notice_account_password_updated: Cập nhật mật mã thành công.
 notice_account_wrong_password: Sai mật mã
206
 notice_account_register_done: Tài khoản được tạo thành công. Để kích hoạt vui lòng làm theo hướng dẫn trong email gửi đến bạn.
207 208 209
 notice_account_unknown_email: Không rõ tài khoản.
 notice_can_t_change_password: Tài khoản được chứng thực từ nguồn bên ngoài. Không thể đổi mật mã cho loại chứng thực này.
 notice_account_lost_email_sent: Thông tin để đổi mật mã mới đã gửi đến bạn qua email.
210
 notice_account_activated: Tài khoản vừa được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể đăng nhập.
211 212 213 214 215
 notice_successful_create: Tạo thành công.
 notice_successful_update: Cập nhật thành công.
 notice_successful_delete: Xóa thành công.
 notice_successful_connection: Kết nối thành công.
 notice_file_not_found: Trang bạn cố xem không tồn tại hoặc đã chuyển.
216 217
 notice_locking_conflict: Thông tin đang được cập nhật bởi người khác. Hãy chép nội dung cập nhật của bạn vào clipboard.
 notice_not_authorized: Bạn không có quyền xem trang này.
218 219
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới %{value}"
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email (%{value})"
220
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực Atom đã được tạo lại.
221 222 223 224
 notice_failed_to_save_issues: "Thất bại khi lưu %{count} vấn đề trong %{total} lựa chọn: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Không vấn đề được chọn! Vui lòng kiểm tra các vấn đề bạn cần chỉnh sửa."
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
225
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
226

227
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: %{value}"
228
 error_scm_not_found: "Không tìm thấy dữ liệu trong kho chứa."
229
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: %{value}"
230 231
 error_scm_annotate: "Đầu vào không tồn tại hoặc không thể chú thích."
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
232

233
 mail_subject_lost_password: "%{value}: mật của bạn"
234
 mail_body_lost_password: "Để đổi mật mã, hãy click chuột vào liên kết sau:"
235
 mail_subject_register: "%{value}: kích hoạt tài khoản"
236
 mail_body_register: "Để kích hoạt tài khoản, hãy click chuột vào liên kết sau:"
237
 mail_body_account_information_external: " Bạn thể dùng tài khoản %{value} để đăng nhập."
238
 mail_body_account_information: Thông tin về tài khoản
239
 mail_subject_account_activation_request: "%{value}: Yêu cầu chứng thực tài khoản"
240 241
 mail_body_account_activation_request: "Người dùng (%{value}) mới đăng  cần bạn xác nhận:"
 mail_subject_reminder: "%{count} vấn đề hết hạn trong các %{days} ngày tới"
242
 mail_body_reminder: "%{count} công việc bạn được phân công sẽ hết hạn trong %{days} ngày tới:"
243

244
 field_name: Tên dự án
245 246 247
 field_description: Mô tả
 field_summary: Tóm tắt
 field_is_required: Bắt buộc
248
 field_firstname: Tên đệm và Tên
249
 field_lastname: Họ
250 251 252
 field_mail: Email
 field_filename: Tập tin
 field_filesize: Cỡ
253
 field_downloads: Tải về
254 255 256
 field_author: Tác giả
 field_created_on: Tạo
 field_updated_on: Cập nhật
257 258
 field_field_format: Định dạng
 field_is_for_all: Cho mọi dự án
259 260
 field_possible_values: Giá trị hợp lệ
 field_regexp: Biểu thức chính quy
261 262
 field_min_length: Chiều dài tối thiểu
 field_max_length: Chiều dài tối đa
263
 field_value: Giá trị
264 265
 field_category: Chủ đề
 field_title: Tiêu đề
266
 field_project: Dự án
267
 field_issue: Vấn đề
268 269
 field_status: Trạng thái
 field_notes: Ghi chú
270
 field_is_closed: Vấn đề đóng
271
 field_is_default: Giá trị mặc định
272 273
 field_tracker: Kiểu vấn đề
 field_subject: Chủ đề
274
 field_due_date: Hết hạn
275 276
 field_assigned_to: Phân công cho
 field_priority: Mức ưu tiên
277
 field_fixed_version: Phiên bản
278 279
 field_user: Người dùng
 field_role: Quyền
280 281 282 283
 field_homepage: Trang chủ
 field_is_public: Công cộng
 field_parent: Dự án con của
 field_is_in_roadmap: Có thể thấy trong Kế hoạch
284
 field_login: Đăng nhập
285 286 287 288 289
 field_mail_notification: Thông báo qua email
 field_admin: Quản trị
 field_last_login_on: Kết nối cuối
 field_language: Ngôn ngữ
 field_effective_date: Ngày
290 291 292
 field_password: Mật khẩu
 field_new_password: Mật khẩu mới
 field_password_confirmation: Nhập lại mật khẩu
293 294 295
 field_version: Phiên bản
 field_type: Kiểu
 field_host: Host
296
 field_port: Cổng
297 298
 field_account: Tài khoản
 field_base_dn: Base DN
299 300
 field_attr_login: Thuộc tính đăng nhập
 field_attr_firstname: Thuộc tính tên đệm và Tên
301
 field_attr_lastname: Thuộc tính Họ
302
 field_attr_mail: Thuộc tính Email
303
 field_onthefly: Tạo người dùng tức thì
304
 field_start_date: Bắt đầu
305
 field_done_ratio: Tiến độ
306
 field_auth_source: Chế độ xác thực
307
 field_hide_mail: Không hiện email của tôi
308 309 310 311
 field_comments: Bình luận
 field_url: URL
 field_start_page: Trang bắt đầu
 field_subproject: Dự án con
312
 field_hours: Giờ
313 314 315
 field_activity: Hoạt động
 field_spent_on: Ngày
 field_identifier: Mã nhận dạng
316 317 318 319
 field_is_filter: Dùng như bộ lọc
 field_issue_to: Vấn đề liên quan
 field_delay: Độ trễ
 field_assignable: Vấn đề có thể gán cho vai trò này
320
 field_redirect_existing_links: Chuyển hướng trang đã có
321
 field_estimated_hours: Thời gian ước lượng
322
 field_column_names: Cột
323
 field_time_zone: Múi giờ
324 325 326 327
 field_searchable: Tìm kiếm được
 field_default_value: Giá trị mặc định
 field_comments_sorting: Liệt kê bình luận
 field_parent_title: Trang mẹ
328

329 330
 setting_app_title: Tựa đề ứng dụng
 setting_app_subtitle: Tựa đề nhỏ của ứng dụng
331 332 333 334 335
 setting_welcome_text: Thông điệp chào mừng
 setting_default_language: Ngôn ngữ mặc định
 setting_login_required: Cần đăng nhập
 setting_self_registration: Tự chứng thực
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
336 337
 setting_issues_export_limit: Giới hạn Export vấn đề
 setting_mail_from: Địa chỉ email gửi thông báo
338
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
339 340
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
341
 setting_wiki_compression: Nén lịch sử Wiki
342
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
343
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là public
344 345
 setting_autofetch_changesets: Tự động tìm nạp commits
 setting_sys_api_enabled: Cho phép WS quản lý kho chứa
346
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
347
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
348
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
349 350
 setting_date_format: Định dạng ngày
 setting_time_format: Định dạng giờ
351
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
352
 setting_issue_list_default_columns: Các cột mặc định hiển thị trong danh sách vấn đề
353 354
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
 setting_protocol: Giao thức
355 356
 setting_per_page_options: Tùy chọn đối tượng mỗi trang
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
357
 setting_activity_days_default: Ngày hiển thị hoạt động của dự án
358
 setting_display_subprojects_issues: Hiển thị mặc định vấn đề của dự án con ở dự án chính
359 360
 setting_enabled_scm: Cho phép SCM
 setting_mail_handler_api_enabled: Cho phép WS cho các email tới
361 362
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
363

364 365
 project_module_issue_tracking: Theo dõi vấn đề
 project_module_time_tracking: Theo dõi thời gian
366 367 368 369 370 371
 project_module_news: Tin tức
 project_module_documents: Tài liệu
 project_module_files: Tập tin
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Kho lưu trữ
 project_module_boards: Diễn đàn
372

373 374 375 376 377 378 379
 label_user: Tài khoản
 label_user_plural: Tài khoản
 label_user_new: Tài khoản mới
 label_project: Dự án
 label_project_new: Dự án mới
 label_project_plural: Dự án
 label_x_projects:
380 381 382
  zero: không có dự án
  one:  một dự án
  other: "%{count} dự án"
383
 label_project_all: Mọi dự án
384
 label_project_latest: Dự án mới nhất
385 386 387 388 389 390 391
 label_issue: Vấn đề
 label_issue_new: Tạo vấn đề mới
 label_issue_plural: Vấn đề
 label_issue_view_all: Tất cả vấn đề
 label_issues_by: "Vấn đề của %{value}"
 label_issue_added: Đã thêm vấn đề
 label_issue_updated: Vấn đề được cập nhật
392 393 394
 label_document: Tài liệu
 label_document_new: Tài liệu mới
 label_document_plural: Tài liệu
395
 label_document_added: Đã thêm tài liệu
396 397 398
 label_role: Vai trò
 label_role_plural: Vai trò
 label_role_new: Vai trò mới
399
 label_role_and_permissions: Vai trò và Quyền hạn
400 401 402
 label_member: Thành viên
 label_member_new: Thành viên mới
 label_member_plural: Thành viên
403 404 405
 label_tracker: Kiểu vấn đề
 label_tracker_plural: Kiểu vấn đề
 label_tracker_new: Tạo kiểu vấn đề mới
406
 label_workflow: Quy trình làm việc
407 408
 label_issue_status: Trạng thái vấn đề
 label_issue_status_plural: Trạng thái vấn đề
409
 label_issue_status_new: Thêm trạng thái
410 411 412 413 414 415
 label_issue_category: Chủ đề
 label_issue_category_plural: Chủ đề
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
 label_custom_field: Trường tùy biến
 label_custom_field_plural: Trường tùy biến
 label_custom_field_new: Thêm Trường tùy biến
416 417
 label_enumerations: Liệt kê
 label_enumeration_new: Thêm giá trị
418 419 420
 label_information: Thông tin
 label_information_plural: Thông tin
 label_please_login: Vui lòng đăng nhập
421
 label_register: Đăng ký
422 423 424 425 426 427
 label_password_lost: Phục hồi mật mã
 label_home: Trang chính
 label_my_page: Trang riêng
 label_my_account: Cá nhân
 label_my_projects: Dự án của bạn
 label_administration: Quản trị
428
 label_login: Đăng nhập
429 430
 label_logout: Thoát
 label_help: Giúp đỡ
431 432
 label_reported_issues: Công việc bạn phân công
 label_assigned_to_me_issues: Công việc được phân công
433 434 435 436 437 438
 label_last_login: Kết nối cuối
 label_registered_on: Ngày tham gia
 label_activity: Hoạt động
 label_overall_activity: Tất cả hoạt động
 label_new: Mới
 label_logged_as: Tài khoản »
439
 label_environment: Môi trường
440 441 442 443
 label_authentication: Xác thực
 label_auth_source: Chế độ xác thực
 label_auth_source_new: Chế độ xác thực mới
 label_auth_source_plural: Chế độ xác thực
444
 label_subproject_plural: Dự án con
445
 label_and_its_subprojects: "%{value} dự án con"
446
 label_min_max_length: Độ dài nhỏ nhất - lớn nhất
447
 label_list: Danh sách
448
 label_date: Ngày
449 450
 label_integer: Số nguyên
 label_float: Số thực
451
 label_boolean: Boolean
452 453 454 455
 label_string: Văn bản
 label_text: Văn bản dài
 label_attribute: Thuộc tính
 label_attribute_plural: Các thuộc tính
456
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
457
 label_change_status: Đổi trạng thái
458 459 460 461 462
 label_history: Lược sử
 label_attachment: Tập tin
 label_attachment_new: Thêm tập tin mới
 label_attachment_delete: Xóa tập tin
 label_attachment_plural: Tập tin
463
 label_file_added: Đã thêm tập tin
464 465 466 467 468 469
 label_report: Báo cáo
 label_report_plural: Báo cáo
 label_news: Tin tức
 label_news_new: Thêm tin
 label_news_plural: Tin tức
 label_news_latest: Tin mới
470 471
 label_news_view_all: Xem mọi tin
 label_news_added: Đã thêm tin
472 473 474 475 476 477
 label_settings: Thiết lập
 label_overview: Tóm tắt
 label_version: Phiên bản
 label_version_new: Phiên bản mới
 label_version_plural: Phiên bản
 label_confirmation: Khẳng định
478 479
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
 label_read: Đọc...
480 481 482 483 484 485
 label_public_projects: Các dự án công cộng
 label_open_issues: mở
 label_open_issues_plural: mở
 label_closed_issues: đóng
 label_closed_issues_plural: đóng
 label_x_open_issues_abbr:
486 487 488
  zero: 0 mở
  one:  1 mở
  other: "%{count} mở"
489
 label_x_closed_issues_abbr:
490 491 492
  zero: 0 đóng
  one:  1 đóng
  other: "%{count} đóng"
493
 label_total: Tổng cộng
494
 label_permissions: Quyền
495 496
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
 label_new_statuses_allowed: Trạng thái mới được phép
497
 label_all: Tất cả
498 499 500 501
 label_none: không
 label_nobody: Chẳng ai
 label_next: Sau
 label_previous: Trước
502
 label_used_by: Được dùng bởi
503 504 505 506 507 508
 label_details: Chi tiết
 label_add_note: Thêm ghi chú
 label_calendar: Lịch
 label_months_from: tháng từ
 label_gantt: Biểu đồ sự kiện
 label_internal: Nội bộ
509
 label_last_changes: "%{count} thay đổi cuối"
510 511
 label_change_view_all: Xem mọi thay đổi
 label_personalize_page: Điều chỉnh trang này
512 513 514
 label_comment: Bình luận
 label_comment_plural: Bình luận
 label_x_comments:
515 516 517
  zero: không có bình luận
  one: 1 bình luận
  other: "%{count} bình luận"
518
 label_comment_add: Thêm bình luận
519
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
520 521 522 523
 label_comment_delete: Xóa bình luận
 label_query: Truy vấn riêng
 label_query_plural: Truy vấn riêng
 label_query_new: Truy vấn mới
524 525
 label_filter_add: Thêm lọc
 label_filter_plural: Bộ lọc
526 527 528
 label_equals: 
 label_not_equals: không là
 label_in_less_than: ít hơn
529
 label_in_more_than: nhiều hơn
530 531
 label_in: trong
 label_today: hôm nay
532
 label_all_time: mọi thời gian
533 534 535
 label_yesterday: hôm qua
 label_this_week: tuần này
 label_last_week: tuần trước
536
 label_last_n_days: "%{count} ngày cuối"
537 538 539
 label_this_month: tháng này
 label_last_month: tháng cuối
 label_this_year: năm này
540
 label_date_range: Thời gian
541 542 543 544 545 546 547 548 549
 label_less_than_ago: cách đây dưới
 label_more_than_ago: cách đây hơn
 label_ago: cách đây
 label_contains: chứa
 label_not_contains: không chứa
 label_day_plural: ngày
 label_repository: Kho lưu trữ
 label_repository_plural: Kho lưu trữ
 label_browse: Duyệt
550 551 552
 label_revision: Bản điều chỉnh
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
 label_associated_revisions: Các bản điều chỉnh được ghép
553 554 555 556 557
 label_added: thêm
 label_modified: đổi
 label_copied: chép
 label_renamed: đổi tên
 label_deleted: xóa
558 559 560
 label_latest_revision: Bản điều chỉnh cuối cùng
 label_latest_revision_plural: Bản điều chỉnh cuối cùng
 label_view_revisions: Xem các bản điều chỉnh
561 562 563 564 565 566
 label_max_size: Dung lượng tối đa
 label_sort_highest: Lên trên cùng
 label_sort_higher: Dịch lên
 label_sort_lower: Dịch xuống
 label_sort_lowest: Xuống dưới cùng
 label_roadmap: Kế hoạch
567 568
 label_roadmap_due_in: "Hết hạn trong %{value}"
 label_roadmap_overdue: "Trễ %{value}"
569
 label_roadmap_no_issues: Không có vấn đề cho phiên bản này
570 571
 label_search: Tìm
 label_result_plural: Kết quả
572
 label_all_words: Mọi từ
573
 label_wiki: Wiki
574
 label_wiki_edit: Sửa Wiki
575 576 577 578 579 580 581
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
 label_wiki_page: Trang wiki
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
 label_index_by_title: Danh sách theo tên
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
 label_current_version: Bản hiện tại
 label_preview: Xem trước
582
 label_feed_plural: Nguồn cấp tin
583 584 585 586 587 588
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
 label_issue_tracking: Vấn đề
 label_spent_time: Thời gian
 label_f_hour: "%{value} giờ"
 label_f_hour_plural: "%{value} giờ"
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
589 590
 label_change_plural: Thay đổi
 label_statistics: Thống kê
591 592
 label_commits_per_month: Commits mỗi tháng
 label_commits_per_author: Commits mỗi tác giả
593 594
 label_view_diff: So sánh
 label_diff_inline: inline
595
 label_diff_side_by_side: bên cạnh nhau
596
 label_options: Tùy chọn
597
 label_copy_workflow_from: Sao chép quy trình từ
598 599
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
600 601
 label_related_issues: Liên quan
 label_applied_status: Trạng thái áp dụng
602
 label_loading: Đang xử lý...
603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
 label_relation_new: Quan hệ mới
 label_relation_delete: Xóa quan hệ
 label_relates_to: liên quan
 label_duplicates: trùng với
 label_duplicated_by: bị trùng bởi
 label_blocks: chặn
 label_blocked_by: chặn bởi
 label_precedes: đi trước
 label_follows: đi sau
 label_stay_logged_in: Lưu thông tin đăng nhập
613 614
 label_disabled: Bị vô hiệu
 label_show_completed_versions: Xem phiên bản đã hoàn thành
615 616 617 618
 label_me: tôi
 label_board: Diễn đàn
 label_board_new: Tạo diễn đàn mới
 label_board_plural: Diễn đàn
619
 label_topic_plural: Chủ đề
620 621 622
 label_message_plural: Diễn đàn
 label_message_last: Bài cuối
 label_message_new: Tạo bài mới
623
 label_message_posted: Đã thêm bài viết
624
 label_reply_plural: Hồi âm
625
 label_send_information: Gửi thông tin đến người dùng qua email
626 627 628 629
 label_year: Năm
 label_month: Tháng
 label_week: Tuần
 label_date_from: Từ
630 631
 label_date_to: Đến
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
632
 label_sort_by: "Sắp xếp theo %{value}"
633
 label_send_test_email: Gửi một email kiểm tra
634
 label_feeds_access_key_created_on: " chứng thực Atom được tạo ra cách đây %{value}"
635 636
 label_module_plural: Module
 label_added_time_by: "Thêm bởi %{author} cách đây %{age}"
637
 label_updated_time: "Cập nhật cách đây %{value}"
638 639 640 641 642
 label_jump_to_a_project: Nhảy đến dự án...
 label_file_plural: Tập tin
 label_changeset_plural: Thay đổi
 label_default_columns: Cột mặc định
 label_no_change_option: (không đổi)
643
 label_bulk_edit_selected_issues: Sửa nhiều vấn đề
644 645
 label_theme: Giao diện
 label_default: Mặc định
646 647 648 649
 label_search_titles_only: Chỉ tìm trong tựa đề
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của tôi"
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính tôi thực hiện"
650 651 652
 label_registration_activation_by_email: kích hoạt tài khoản qua email
 label_registration_manual_activation: kích hoạt tài khoản thủ công
 label_registration_automatic_activation: kích hoạt tài khoản tự động
653
 label_display_per_page: "mỗi trang: %{value}"
654
 label_age: Thời gian
655 656 657 658
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
 label_general: Tổng quan
 label_more: Chi tiết
 label_scm: SCM
659
 label_plugins: Module
660
 label_ldap_authentication: Chứng thực LDAP
661
 label_downloads_abbr: Số lượng Download
662 663 664 665 666 667 668 669 670
 label_optional_description: Mô tả bổ sung
 label_add_another_file: Thêm tập tin khác
 label_preferences: Cấu hình
 label_chronological_order: Bài cũ xếp trước
 label_reverse_chronological_order: Bài mới xếp trước
 label_planning: Kế hoạch
 label_incoming_emails: Nhận mail
 label_generate_key: Tạo mã
 label_issue_watchers: Theo dõi
671

672
 button_login: Đăng nhập
673 674
 button_submit: Gửi
 button_save: Lưu
675 676
 button_check_all: Đánh dấu tất cả
 button_uncheck_all: Bỏ dấu tất cả
677 678 679 680 681
 button_delete: Xóa
 button_create: Tạo
 button_test: Kiểm tra
 button_edit: Sửa
 button_add: Thêm
682 683
 button_change: Đổi
 button_apply: Áp dụng
684 685 686
 button_clear: Xóa
 button_lock: Khóa
 button_unlock: Mở khóa
687
 button_download: Tải về
688 689 690 691
 button_list: Liệt kê
 button_view: Xem
 button_move: Chuyển
 button_back: Quay lại
692
 button_cancel: Bỏ qua
693 694
 button_activate: Kích hoạt
 button_sort: Sắp xếp
695
 button_log_time: Thêm thời gian
696 697
 button_rollback: Quay trở lại phiên bản này
 button_watch: Theo dõi
698 699 700
 button_unwatch: Bỏ theo dõi
 button_reply: Trả lời
 button_archive: Đóng băng
701 702
 button_unarchive: Xả băng
 button_reset: Tạo lại
703 704
 button_rename: Đổi tên
 button_change_password: Đổi mật mã
705
 button_copy: Sao chép
706 707 708 709
 button_annotate: Chú giải
 button_update: Cập nhật
 button_configure: Cấu hình
 button_quote: Trích dẫn
710

711
 status_active: Đang hoạt động
712
 status_registered: Mới đăng ký
713
 status_locked: Đã khóa
714

715
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email sẽ gửi.
716 717
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
718 719
 text_project_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa dự án này và các dữ liệu liên quan ?
 text_subprojects_destroy_warning: "Dự án con của : %{value} cũng sẽ bị xóa."
720
 text_workflow_edit: Chọn một vai trò và một vấn đề để sửa quy trình
721
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
722 723 724
 text_tip_issue_begin_day: ngày bắt đầu
 text_tip_issue_end_day: ngày kết thúc
 text_tip_issue_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
725 726
 text_caracters_maximum: "Tối đa %{count} tự."
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất %{count} tự."
727
 text_length_between: "Chiều dài giữa %{min} %{max} tự."
728
 text_tracker_no_workflow: Không có quy trình được định nghĩa cho theo dõi này
729
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
730 731 732 733
 text_comma_separated: Nhiều giá trị được phép (cách nhau bởi dấu phẩy).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Vấn đề tham khảo và cố định trong ghi chú commit
 text_issue_added: "Vấn đề %{id} đã được báo cáo bởi %{author}."
 text_issue_updated: "Vấn đề %{id} đã được cập nhật bởi %{author}."
734
 text_wiki_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa trang wiki này và tất cả nội dung của nó ?
735 736 737 738 739
 text_issue_category_destroy_question: "Một số vấn đề (%{count}) được gán cho danh mục này. Bạn muốn làm ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Gỡ bỏ danh mục được phân công
 text_issue_category_reassign_to: Gán lại vấn đề cho danh mục này
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng theo dõi hoặc liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
 text_no_configuration_data: "Quyền, theo dõi, tình trạng vấn đề quy trình chưa được cấu hình.\nBắt buộc phải nạp cấu hình mặc định. Bạn sẽ thay đổi được sau khi đã nạp."
740
 text_load_default_configuration: Nạp lại cấu hình mặc định
741 742 743
 text_status_changed_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Bạn chắc chắn muốn xóa các vấn đề đã chọn ?'
 text_select_project_modules: 'Chọn các module cho dự án:'
744 745 746
 text_default_administrator_account_changed: Thay đổi tài khoản quản trị mặc định
 text_file_repository_writable: Cho phép ghi thư mục đính kèm
 text_rmagick_available: Trạng thái RMagick
747 748 749 750
 text_destroy_time_entries_question: "Thời gian %{hours} giờ đã báo cáo trong vấn đề bạn định xóa. Bạn muốn làm tiếp ?"
 text_destroy_time_entries: Xóa thời gian báo cáo
 text_assign_time_entries_to_project: Gán thời gian báo cáo cho dự án
 text_reassign_time_entries: 'Gán lại thời gian báo cáo cho Vấn đề này:'
751 752 753
 text_user_wrote: "%{value} đã viết:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} đối tượng được gán giá trị này."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Gán lại giá trị này:'
754
 text_email_delivery_not_configured: "Cấu hình gửi Email chưa được đặt, chức năng thông báo bị loại bỏ.\nCấu hình máy chủ SMTP của bạn file config/configuration.yml khởi động lại để kích hoạt chúng."
755

756
 default_role_manager: 'Điều hành '
757
 default_role_developer: 'Phát triển '
758 759 760 761 762
 default_role_reporter: Báo cáo
 default_tracker_bug: Lỗi
 default_tracker_feature: Tính năng
 default_tracker_support: Hỗ trợ
 default_issue_status_new: Mới
763 764
 default_issue_status_in_progress: Đang tiến hành
 default_issue_status_resolved: Đã được giải quyết
765
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
766
 default_issue_status_closed: Đã đóng
767
 default_issue_status_rejected: Từ chối
768
 default_doc_category_user: Tài liệu người dùng
769 770
 default_doc_category_tech: Tài liệu kỹ thuật
 default_priority_low: Thấp
771
 default_priority_normal: Bình thường
772 773 774 775 776
 default_priority_high: Cao
 default_priority_urgent: Khẩn cấp
 default_priority_immediate: Trung bình
 default_activity_design: Thiết kế
 default_activity_development: Phát triển
777

778
 enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
779 780
 enumeration_doc_categories: Danh mục tài liệu
 enumeration_activities: Hoạt động
781

782
 setting_plain_text_mail: Mail dạng text đơn giản (không dùng HTML)
783 784
 setting_gravatar_enabled: Dùng biểu tượng Gravatar
 permission_edit_project: Chỉnh dự án
785
 permission_select_project_modules: Chọn Module
786 787
 permission_manage_members: Quản lý thành viên
 permission_manage_versions: Quản lý phiên bản
788 789 790 791
 permission_manage_categories: Quản lý chủ đề
 permission_add_issues: Thêm vấn đề
 permission_edit_issues: Sửa vấn đề
 permission_manage_issue_relations: Quản lý quan hệ vấn đề
792 793 794
 permission_add_issue_notes: Thêm chú thích
 permission_edit_issue_notes: Sửa chú thích
 permission_edit_own_issue_notes: Sửa chú thích cá nhân
795 796
 permission_move_issues: Chuyển vấn đề
 permission_delete_issues: Xóa vấn đề
797
 permission_manage_public_queries: Quản lý truy vấn công cộng
798 799 800
 permission_save_queries: Lưu truy vấn
 permission_view_gantt: Xem biểu đồ sự kiện
 permission_view_calendar: Xem lịch
801 802 803 804 805 806
 permission_view_issue_watchers: Xem những người theo dõi
 permission_add_issue_watchers: Thêm người theo dõi
 permission_log_time: Lưu thời gian đã qua
 permission_view_time_entries: Xem thời gian đã qua
 permission_edit_time_entries: Xem nhật ký thời gian
 permission_edit_own_time_entries: Sửa thời gian đã lưu
807 808 809 810 811 812
 permission_manage_news: Quản lý tin mới
 permission_comment_news: Chú thích vào tin mới
 permission_view_documents: Xem tài liệu
 permission_manage_files: Quản lý tập tin
 permission_view_files: Xem tập tin
 permission_manage_wiki: Quản lý wiki
813
 permission_rename_wiki_pages: Đổi tên trang wiki
814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831
 permission_delete_wiki_pages: Xóa trang wiki
 permission_view_wiki_pages: Xem wiki
 permission_view_wiki_edits: Xem lược sử trang wiki
 permission_edit_wiki_pages: Sửa trang wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Xóa tệp đính kèm
 permission_protect_wiki_pages: Bảo vệ trang wiki
 permission_manage_repository: Quản lý kho lưu trữ
 permission_browse_repository: Duyệt kho lưu trữ
 permission_view_changesets: Xem các thay đổi
 permission_commit_access: Truy cập commit
 permission_manage_boards: Quản lý diễn đàn
 permission_view_messages: Xem bài viết
 permission_add_messages: Gửi bài viết
 permission_edit_messages: Sửa bài viết
 permission_edit_own_messages: Sửa bài viết cá nhân
 permission_delete_messages: Xóa bài viết
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
 label_example: Ví dụ
832
 text_repository_usernames_mapping: "Lựa chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nKhi người dùng trùng hợp về tên email sẽ được tự động ánh xạ."
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843
 permission_delete_own_messages: Xóa thông điệp
 label_user_activity: "%{value} hoạt động"
 label_updated_time_by: "Cập nhật bởi %{author} cách đây %{age}"
 text_diff_truncated: '... Thay đổi này đã được cắt bớt do vượt qua giới hạn kích thước thể hiển thị.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Số dòng thay đổi tối đa được hiển thị
 text_plugin_assets_writable: Cho phép ghi thư mục Plugin
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file không được lưu."
 button_create_and_continue: Tạo và tiếp tục
 text_custom_field_possible_values_info: 'Một dòng cho mỗi giá trị'
 label_display: Hiển thị
 field_editable: Có thể sửa được
844
 setting_repository_log_display_limit: Số lượng tối đa các bản điều chỉnh hiển thị trong file log
845
 setting_file_max_size_displayed: Kích thước tối đa của tệp tin văn bản
846
 field_watcher: Người quan sát
847
 setting_openid: Cho phép đăng nhập và đăng ký dùng OpenID
jplang's avatar
jplang committed
848
 field_identity_url: OpenID URL
849 850 851 852 853 854
 label_login_with_open_id_option: hoặc đăng nhập với OpenID
 field_content: Nội dung
 label_descending: Giảm dần
 label_sort: Sắp xếp
 label_ascending: Tăng dần
 label_date_from_to: "Từ %{start} tới %{end}"
<