Commit 9450524f authored by Douwe Maan's avatar Douwe Maan

Merge branch 'according_to_comments_to_optimize_existing_bulgarian_translation' into 'master'

Synchronous bulgarian translation of Zanata

See merge request !12504
parents 500d3a99 aee26e42
# Huang Tao <htve@outlook.com>, 2017. #zanata
# Lyubomir Vasilev <lyubomirv@abv.bg>, 2017. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitlab 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-12 19:29-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-15 21:59-0500\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-13 04:23-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-20 06:26-0400\n"
"Last-Translator: Lyubomir Vasilev <lyubomirv@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian (https://translate.zanata.org/project/view/GitLab)\n"
"Language: bg\n"
......@@ -90,11 +91,8 @@ msgstr "Отмяна в клона"
msgid "ChangeTypeAction|Cherry-pick"
msgstr "Подбиране"
msgid "ChangeType|commit"
msgstr "подаване"
msgid "ChangeType|merge request"
msgstr "заявка за сливане"
msgid "ChangeTypeAction|Revert"
msgstr "Отмяна"
msgid "Changelog"
msgstr "Списък с промени"
......@@ -105,7 +103,7 @@ msgstr "Графики"
msgid "Cherry-pick this commit"
msgstr "Подбиране на това подаване"
msgid "Cherry-pick this merge-request"
msgid "Cherry-pick this merge request"
msgstr "Подбиране на тази заявка за сливане"
msgid "CiStatusLabel|canceled"
......@@ -170,6 +168,9 @@ msgstr[1] "Подавания"
msgid "Commit message"
msgstr "Съобщение за подаването"
msgid "CommitBoxTitle|Commit"
msgstr "Подаване"
msgid "CommitMessage|Add %{file_name}"
msgstr "Добавяне на „%{file_name}“"
......@@ -224,9 +225,6 @@ msgstr "Часова зона за „Cron“"
msgid "Cron syntax"
msgstr "Синтаксис на „Cron“"
msgid "Custom"
msgstr "Персонализиран"
msgid "Custom notification events"
msgstr "Персонализирани събития за известяване"
......@@ -412,6 +410,9 @@ msgstr "Последно подаване"
msgid "Learn more in the"
msgstr "Научете повече в"
msgid "Learn more in the|pipeline schedules documentation"
msgstr "документацията относно планирането на схеми"
msgid "Leave group"
msgstr "Напускане на групата"
......@@ -578,6 +579,15 @@ msgstr "Поемане на собствеността"
msgid "PipelineSchedules|Target"
msgstr "Цел"
msgid "PipelineSheduleIntervalPattern|Custom"
msgstr "собствен"
msgid "Pipeline|with stage"
msgstr "с етап"
msgid "Pipeline|with stages"
msgstr "с етапи"
msgid "Project '%{project_name}' queued for deletion."
msgstr "Проектът „%{project_name}“ е добавен в опашката за изтриване."
......@@ -677,7 +687,7 @@ msgstr "Заявка за достъп"
msgid "Revert this commit"
msgstr "Отмяна на това подаване"
msgid "Revert this merge-request"
msgid "Revert this merge request"
msgstr "Отмяна на тази заявка за сливане"
msgid "Save pipeline schedule"
......@@ -690,7 +700,7 @@ msgid "Scheduling Pipelines"
msgstr "Планиране на схемите"
msgid "Search branches and tags"
msgstr "Търсене в клоновете и етикетите"
msgstr "Търсете в клоновете и етикетите"
msgid "Select Archive Format"
msgstr "Изберете формата на архива"
......@@ -729,8 +739,8 @@ msgstr "Изходен код"
msgid "StarProject|Star"
msgstr "Звезда"
msgid "Start a <strong>new merge request</strong> with these changes"
msgstr "Създайте <strong>нова заявка за сливане</strong> с тези промени"
msgid "Start a %{new_merge_request} with these changes"
msgstr "Създайте %{new_merge_request} с тези промени"
msgid "Switch branch/tag"
msgstr "Преминаване към клон/етикет"
......@@ -779,7 +789,7 @@ msgid ""
"specific branches or tags. Those scheduled pipelines will inherit limited "
"project access based on their associated user."
msgstr ""
"Този план за схема ще изпълнява схемите в бъдеще, периодично, за определени "
"Планът за схемата ще изпълнява схемите в бъдеще, периодично, за определени "
"клонове или етикети. Тези планирани схеми ще наследят ограниченията на "
"достъпа до проекта на свързания с тях потребител."
......@@ -1069,6 +1079,9 @@ msgstr ""
msgid "You can only add files when you are on a branch"
msgstr "Можете да добавяте файлове само когато се намирате в клон"
msgid "You have reached your project limit"
msgstr "Не можете да създавате повече проекти"
msgid "You must sign in to star a project"
msgstr "Трябва да се впишете, за да отбележите проект със звезда"
......@@ -1115,6 +1128,9 @@ msgid_plural "days"
msgstr[0] "ден"
msgstr[1] "дни"
msgid "new merge request"
msgstr "нова заявка за сливане"
msgid "notification emails"
msgstr "известия по е-поща"
......@@ -1123,11 +1139,3 @@ msgid_plural "parents"
msgstr[0] "родител"
msgstr[1] "родители"
msgid "pipeline schedules documentation"
msgstr "документацията за планирането на схеми"
msgid "with stage"
msgid_plural "with stages"
msgstr[0] "с етап"
msgstr[1] "с етапи"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment